Vragen en antwoordenMagazine 2: Over psychose en psychiatrie


V. Hoe kan het dat er aan de ene kant reïncarnatie plaatsvindt van de overledene zijn/haar bewustzijn en dat het aan de andere kant mogelijk is om met overledenen te spreken, of contact te leggen?
Klik hier voor het antwoord
A. Het is niet dezelfde overleden persoon die weer opnieuw op aarde wordt geboren. Een nieuwe geboorte wordt gevormd vanuit je Bewustzijn dat telkens een nieuw fysiek leven op aarde manifesteert. Elke fysieke manifestatie, nieuwe geboorte, is een unieke persoonlijkheid met een autonoom denkvermogen. De overleden persoon komt dus niet meer in een nieuw fysiek lichaam maar blijft voortleven in de Astrale gebieden. In de film wordt dit proces helemaal uitgelegd!

V. Hoe verschillen de zogenaamde psychotische stemmen met de stemmen (of contact) met de doden?
Klik hier voor het antwoord
A. In ‘beleving’ hoeft er nauwelijks verschil te zijn. De z.g. “psychotische stemmen” uit deze vraagstelling zijn een creatie van ongecontroleerde gedachten en daarom een illusie. Dit wil overigens niet zeggen dat de beleving tijdens een psychose altijd gebaseerd is op illusie. De term “psychose” komt in het algemeen pas aan de orde als een dergelijke buitenzintuiglijke beleving onbeheersbaar wordt. Bijvoorbeeld door ontembare emoties waardoor de gedachten ongeremd en onbeheersbaar worden. Ook als er géén sprake is van een psychotisch beleving kunnen ‘stemmen’ van overledenen, of een denkbaar contact met overledenen, gebaseerd zijn op illusie. Niet zelden baseren ‘mediums’ hun mediumschap op denkbeelden binnen de lagen van het eigen bewustzijn, terwijl men er zelf stellig van overtuigd is te communiceren met overledenen.

Een medium dat op verzoek 'contact' legt met een overleden dierbare doet dit meestal via de aura van de vraagsteller. Het medium haalt dan de informatie uit de aura van de vraagsteller waarin de gedachtevorm (d.m.v. wensdenken) van de overledene sterk aanwezig is. Dit wordt vervolgens geïnterpreteerd als zijnde contact met een overledene. In de spaarzame gevallen dat er wel écht contact mogelijk is, bewust en gericht, komt dat omdat er sprake is van een telepathische verbondenheid (mentaal gericht, dus vanuit een hoger bewustzijn) tussen de overledene en de vraagsteller.

Belangrijke aanvulling is dat de hier bedoelde illusie specifiek geldt voor bovenstaand antwoord. In feite is het hele astrale gebied opgebouwd uit illusie waarmee je dus, heel diepgaand, kunt stellen dat ook het werkelijke contact met overledenen een illusie is. In vervolgfilms zullen we dit uitgebreid belichten, o.a. wat er bijv. ná het astrale gebied komt.

V. Mijn vraag gaat over schizofrenie. Iemand met defect-schizofrenie heeft volgens de reguliere geneeskunde op den duur een verminderde ADL functie door kortsluiting in de hersenen. Met andere woorden, een definitieve beschadiging van de hersenen. Hoe kijkt u daar tegen aan. Kan iemand met schizofrenie die behandelt wordt volgens alternatieve methodes na een bewustwordingsproces weer normaal functioneren, of is er blijvende schade in de hersenen. En, is er überhaupt sprake van schade?
Klik hier voor het antwoord
A. Het is een groot misverstand dat de beleving van een psychose en schizofrenie een hersenbeschadiging zou kunnen veroorzaken. Als er al sprake is geweest van blijvende hersenbeschadiging, is dit eerder toe te schrijven aan andere oorzaken dan aan de beleving van een psychose of schizofrenie.

Een psychose wordt beleeft in een bewustzijnstoestand buiten het z.g. dagbewustzijn. Wat er dan in de hersenen gebeurt is het registreren van de beleving. Iets soortgelijks kan ook plaatsvinden tijdens een droomtoestand.

In theorie kan iemand - die als schizofreen is gediagnosticeerd - die zijn 'probleem' inzichtelijk kan maken én zijn emotionele aspecten hiervan kan beheersen, weer voor 100% in staat zijn om normaal te functioneren. In de praktijk is dit een lang proces.

V. Hoe kunnen we zeker zijn dat iemand met een Hogere Bewustzijnservaring niet psychotisch is? Waar kunnen we een zekerheid aan ontlenen?
Klik hier voor het antwoord
A. Iemand die uitspraken doet vanuit een Hoger Bewustzijn zal dit altijd ter ‘kennisgeving’ doen, zal nooit dwingend zijn of verkondigen dat Hij of Zij de enige waarheid spreekt. Ook zullen deze uitspraken altijd opbouwend en zinnig zijn. Je moet er natuurlijk zonder vooringenomen scepsis, maar wel kritisch, tegenover staan en dan zal je eigen gevoel wel uitsluitsel geven of iets zinnig is of juist niet. De beste manier om hierover ‘zekerheid’ te krijgen ligt dus in jezelf.

V. Vorig jaar heb ik een psychose gehad na aanleiding van een scheiding. In deze psychose heb ik plaatjes gezien, welke ik in de periode daarna in het echt ben tegengekomen. Ik voel me zeer depressief en het beangstigd mij, dat het laatste plaatje wat ik zag mijn eigen uitvaart leek te zijn. Hoe is dit mogelijk?
Klik hier voor het antwoord
A. In een psychose beleef je meerdere lagen van bewustzijn tegelijkertijd. Niet gebonden aan zwaartekracht, tijd en ruimte. In deze toestand is het daarom ook mogelijk dat je ‘voorziet’ in gebeurtenissen die nog moeten komen, dus ‘helderziende’ beelden krijgt - die wij toekomst noemen. Erg betrouwbaar kun je deze waarnemingen echter niet noemen omdat een psychose vooral wordt ingevuld door emoties die op dat moment in je leven spelen. Dit kunnen ook emoties zijn waarvan je jezelf niet eens bewust bent, bijvoorbeeld uit eerdere levens, of verdrongen gebeurtenissen uit dit leven.

In dit specifieke geval heeft de scheiding hierin zeker een rol gespeeld. In zo’n psychose loopt dan alles door elkaar. Vergelijk het maar met een droom. Het meemaken van je eigen uitvaart kan dan vaak ook symbolisch worden gezien of als een gemanifesteerd angstbeeld.

V. Hoe zien jullie een psychose en hoe zou volgens jullie de reguliere psychiatrie mensen met een psychose kunnen helpen?
Klik hier voor het antwoord
A. Een psychose kun je het best vergelijken met een ‘droom’ die je ten volste met je dagbewustzijn beleeft. De achterliggende oorzaak of bedoeling hiervan kan zeer uiteenlopend zijn.

De psychiatrie zou deze mensen beter kunnen helpen als ze ervan uitgingen dat het bewustzijn en het denken niet ‘zetelt’ in de hersenen maar daar buiten en dat de hersenen het fysieke vertalingmechanisme van het bewustzijn vormen.

V. In mijn directe omgeving wordt ik in toenemende mate geconfronteerd met kinderen, in en na de pubertijd, met ernstige psychische problemen. Kinderen, kleinkinderen uit één familie. Zie je hier genetische dan wel andere verbanden en met welke oorzaak?
Klik hier voor het antwoord
A. Vaak zie je inderdaad in familieverband overeenkomstige en telkens terugkerende problemen. Dit komt omdat we - tot een bepaald punt van bewustzijn - telkens in een familie of groepsverband worden geboren die ons de mogelijkheid geeft om inzicht en beheersing te verwerven in oorzaak en gevolg uit vorige levens. Een Karmische oorzaak dus. Er zijn echter nog meer factoren die ten grondslag liggen aan de ‘golf’ van psychisch onbalans. Deze hebben onder andere te maken met de huidige tijd waarin we leven.

V. Ik heb met veel interesse de vragen en antwoorden op de website van de drie onderwerpen (schizofrenie, orgaandonatie, zelfdoding) doorgelezen en wat mij opviel was de zekerheid waarmee geantwoord werd. Hoe komen jullie aan deze zekerheid, terwijl mediums wel eens blijken te falen.
Klik hier voor het antwoord
A. De informatie met betrekking tot de inzichten komt niet tot stand via channeling of mediumschap. Zoals ook in de film en in het boekje “Handvat voor Herstel” wordt uitgelegd heeft Harry Beckers permanent toegang tot bepaalde diepere lagen van bewustzijn. En hij heeft niet alleen toegang tot die wereld maar is ook in staat om in deze gebieden het werkingsproces van o.a. de behandelde onderwerpen te onderzoeken en doorgronden. Als je dergelijke processen hebt bestudeert én begrepen, is er van twijfel geen spraken meer. Een dergelijk proces is niet te vergelijken met mediumschap of ‘channeling’ waarbij het medium de informatie ‘doorkrijgt’.

V. Waar halen jullie al deze kennis vandaan? Vooral het stuk na de dood. Ik heb wel eens mee gemaakt dat ik uit mijn lichaam getrokken leek te worden tijdens een meditatie, maar zou hiermee niet willen zeggen dat ik ook maar iets meer weet over het leven dan wie anders. Ik wil graag weten hoe jullie aan deze kennis komen en hoe jullie weten dat jullie deze kennis nu veilig kunnen verspreiden.
Klik hier voor het antwoord
A. Hier geldt tenminste hetzelfde antwoord als bij de bovenstaande vraag. Met als belangrijke aanvulling dat de meeste antwoorden vooraf getoetst zijn bij de Meester DK, de Tibetaan, die er vervolgens zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Belangrijk: Alle grote denkers en vernieuwers uit de geschiedenis kwamen op vele verschillende manieren aan hun kennis, toch altijd geïnspireerd vanuit een bepaalde laag. Sommige werkend als instrument (medium), andere weer vanuit hun eigen bewustzijn. De laag van waaruit kennis voortkomt is altijd bepalend voor de diepte/ reikwijdte van die betreffende kennis. Het Universum, zowel stoffelijk als Geestelijk, is opgebouwd uit vele, vele lagen en iedere laag kent wel zijn eigen 'absolute' werkelijkheid of waarheid. Voor iedere bovenliggende laag echter is de 'absolute' waarheid van de onderliggende, slechts een gedeelde waarheid. Je kunt dus nooit stellen "zó is het en niet anders"! Bovendien, omdat er evolutie plaatsvindt, worden grenzen voortdurend verlegd!

© 2007 Staya Erusa. All rights reserved.