Vragen en antwoordenMagazine 4: Over verschillende onderwerpen


V. Drie vragen van dezelfde vraagsteller,
1. Mensen die vermoord worden, beleven zij dan ook het trauma zoals diegene die impulsief en in onbeheersbare wanhoop zelfmoord plegen?
2. Hoe kan ik weten hoeveel vorige levens ik al heb gehad en/ of ik na dit leven weer zal reïncarneren (hoe ver ik ben met mijn bewustzijn)?
3. Ik heb de mooie gave dat ik bij mensen o.a. pijn kan verlichten, heeft dat ook te maken met hoever ik ben?
Klik hier voor het antwoord
A.
1. Dat hangt af van meerdere factoren zoals de omstandigheid waarin de moord plaatsvindt, Karma en het persoonlijke niveau van bewustzijn. Een onschuldig slachtoffer bijvoorbeeld kan in de meeste gevallen meteen hulp en begeleiding tegemoet zien. Maar als er een seriemoordenaar of beul vermoord zou worden heeft deze zich, in de meeste gevallen, door zijn éigen manier van denken zélf afgesloten voor alle hulp. Precies zoals hij denkt en altijd gehandeld heeft zo zal hij zijn dood ervaren.

2. Dat weet je niet. We hebben daar pas in/overzicht in op het moment dat we de reïncarnatiecyclus op aarde hebben afgerond. Als je niet meer op aarde terug hoeft te komen weet je dit. De beperking van leven en dood is dan voorgoed opgeheven. Dit is echter pas het geval als je de 5e grote graad van bewustzijnsverruiming hebt behaald. Om een voorbeeld te geven: Jezus en Krishnamurti hadden bij hun overlijden het niveau van een 4e graadsingewijde.

3. Ja.

V. In de film wordt gesuggereerd dat het denkgedrag van de mens datgene wat wij 'natuurrampen' noemen zoals aardbevingen, overstromingen, stormen en misschien nog wel veel meer, ernstig beïnvloedt . Kunnen jullie nader uitleggen hoe dit werkt?
Klik hier voor het antwoord
A. De regel “Energie volgt de gedachte” is eigenlijk de best verklarende factor. Als we gedachten zichtbaar konden maken zouden we kunnen zien dat onze niet harmonieuze ‘destructieve’ gedachten veel lijken op ‘donderwolken’ die op elkaar afstemmen en een spanningsgebied opbouwen om uiteindelijk tot een ontlading te komen. Alles wat op het onzichtbare (Geestelijk) niveau gebeurt heeft zijn weerslag op het zichtbare (fysieke)vlak.

V. De uitleg over orgaandonatie in de film is duidelijk. Maar hoe zit het dan met bloedtransfusie? Die vraag komt van iemand die al jaren bloed geeft.
Klik hier voor het antwoord
A. Ook het bloed heeft een unieke persoonlijke code die is afgestemd op het individueel karma en het niveau van bewustzijn. Het lichaam ‘ververst’ echter voortdurend ons bloed zodat na een bepaalde tijd al het donorbloed is vervangen voor bloed dat weer volledig is afgestemd op ons eigen lichaam. Bij Hemofiliepatiënten ligt dit natuurlijk anders, maar zolang er geen andere oplossing is dan bloedtransfusie, is dit een welkome oplossing voor deze mensen. Bloed geven (bloeddonor) is een vorm van dienstbaarheid en Karmisch positief.

V. Hersendood is niet dood, zelfs fysiek- biologisch niet. Een hersendode vertoont nog alle tekenen van leven. Wat merkt de hersendode donor van het wegnemen van zijn organen?
Klik hier voor het antwoord
A. Dat is geheel afhankelijk het persoonlijke niveau van bewustzijn én de omstandigheid van het hoé en waaróm de toestand van hersendood tot stand kwam. Als de betreffende persoon in een soort van ‘comatoestand’ verblijft kan er een situatie ontstaan waarvan we in beide Staya Erusa films een voorbeeld geven. AIs de toestand van hersendood bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een gehele verbreking van het ‘bewustzijnkoord’, terwijl er is nog wél sprake is van een bewuste vorm van waarnemen én ervaren, dan kan dit voor de donor een zeer traumatische ervaring zijn. Als de donor echter over voldoende inzicht en beheersing beschikt kan het ook een opluchting zijn omdat de fysieke dood die er op volgt dan een zekere bevrijding inluidt. Zoals gezegd is het dus afhankelijk van verschillende factoren. Waar we als maatschappij in ieder geval ‘haast’ mee zouden moeten maken is het verkrijgen van inzicht in de processen van leven en dood. Pas dan zou iemand moeten beslissen om organen te ontvangen of te doneren. Ook voor de artsen is een dergelijk inzicht van groot belang!

V. Hoe kan een ontvanger zijn eigen verwijderde orgaan energetisch (psychisch) loslaten?
Klik hier voor het antwoord
A. Door inzicht en enige mate van emotionele beheersing.

V. Hoe kan begeleiding van getransplanteerde mensen in de huidige tijd het beste plaatsvinden?
Klik hier voor het antwoord
A. Door middel van gespreksgroepen waarbij o.a. de inzichten worden besproken. Ook de overleden donor zou hierbij betrokken moeten worden. De Amerikaanse acteur Larry Hagman (getransplanteerde en JR uit de vroegere televisieserie ‘Dallas’) heeft als individu hiermee een stap in de goede richting gezet. Natuurlijk moeten dergelijke gespreksgroepen worden begeleid door mensen met voldoende kennis en inzicht.

V. Bij het maken van de keuze om getransplanteerd te worden spelen emoties een overweldigende rol (angst voor de dood, verlies van een geliefde). Jullie trachten een bijdrage te leveren om deze emoties te temperen en een andere basis te verschaffen voor een keuze. Hoe zou je hier nog sterker de aandacht op kunnen vestigen?
Klik hier voor het antwoord
A. Angst is ook een vorm van ‘onwetendheid’. Door het bestaan van het Bewustzijn vast te stellen en het logische verband van alles rondom het bewustzijn aan te tonen (ook een leven na de dood) krijgt het omgaan met dergelijke emoties direct een andere wending. We moeten dus zo snel mogelijk het primitieve idee loslaten van dat de mens niet meer is dan een fysiek- biologisch wezen dat na de dood ophoudt met bestaan.

V. Is het de "tijd" om te sterven voor iemand die een orgaan nodig heeft of mag hij geholpen worden? Kan een overledene met karma zijn organen doneren aan een ander?
Klik hier voor het antwoord
A. Iemand die met een orgaandonatie geholpen kan worden zal daar heel blij mee zijn. Je kunt niet altijd spreken van ‘het zal zijn tijd wel zijn’ omdat er vele andere factoren kunnen zijn die vroegtijdig het leven kunnen beëindigen.

Orgaandonatie is voor dit moment een welkome oplossing voor veel mensen. Toch zal het in de toekomst niet meer plaatsvinden. Vergaande technologie zal een andere en betere oplossing brengen. Iedereen, niemand uitgezonderd, heeft zijn eigen karma mee te dragen dus ieder orgaan heeft ook een andere trillingsfrequentie. Vanuit dit oogpunt gezien is het belangrijk dat we ons snel die nieuwe technologie gaan eigen maken. De eerste stap hierin is om de mens te gaan zien als een onsterfelijk ‘Geestelijk’ wezen!

V. Is iedereen aanwezig bij zijn eigen begrafenis of crematie? Hoe ervaart een (plotseling) overledene een orgaandonatie?
Klik hier voor het antwoord
A. Of iemand bij zijn eigen begrafenis of crematie aanwezig is hangt af van zijn bewustzijn én de behoefte om hierbij aanwezig te willen zijn. Gemiddeld 50% van de mensen die overlijden wonen hun eigen afscheid bij. Meestal zijn dit de mensen die afgestemd zijn op de eerste drie astrale lichtsferen. Ook de mensen die op de een of andere manier `aardgebonden' zijn wonen hun eigen begrafenis bij maar dan vanuit een ander perspectief. Zij zijn vaak onbewust. Onbeheersbare neigingen van hun eigen begeerte dwingen hen dan om in de nabijheid van de aarde en van hun laatste omgeving op het aards gebied te blijven. Dit is minder prettig en komt gelukkig ook minder vaak voor.

Hoe iemand het beleeft die ‘plotseling’ overlijdt en waarvan de organen ter beschikking worden gesteld is afhankelijk van het persoonlijk niveau van bewustzijn en zijn emotionele beheersing. Uit de films en voorgaande vragen met antwoord kun je jezelf hier enig idee van vormen.

V. "Er moet een andere oplossing komen voor orgaandonatie" wordt in de Staya Erusa films gezegd. Waarom? En wat is er dan zo erg aan? Kunnen we niet stellen dat dit bij de evolutie hoort?
Klik hier voor het antwoord
A. In principe kun je álles rangschikken binnen het evolutieproces. Maar dat betekent niet dat álles wat er gaande is ook werkelijk plaats hoeft te vinden. Als we bijv. voldoende inzicht hadden in de wetten van Karma en deze toepasten in ons leven, dan zouden veel van de grote wereldproblemen waarmee we momenteel te kampen hebben niet plaatsvinden. Het is dan misschien niet erg dat er orgaandonatie plaatsvindt, maar als je inzicht hebt in de processen van leven en dood dan zouden we er zeker op een andere manier mee omgaan.

V. Waarom ervaar je bijzondere eenheidservaringen (iedereen is met iedereen verbonden, de hemel is hier, is een ander trillingsniveau) vaak juist als je emotionele zware tijden ondergaat?
Klik hier voor het antwoord
A. Waarom ervaren we juist in emotioneel zware tijden de bijzonderheid van het leven? Omdat we het schijnbaar niet eerder toelaten om met onszelf in contact te treden. We zijn er gewoon niet mee bezig omdat we het te druk hebben met alles behalve de werkelijke essentie van het leven. Bij een emotionele gebeurtenis wordt er even aan de rem getrokken. Je wordt dan geconfronteerd met jezelf en daardoor ‘gedwongen’ om even wat minder oppervlakkig te gaan nadenken. Hierdoor komen we dichter bij onszelf en onze werkelijke hoedanigheid. En plotseling lijken we dan te ontdekken dat er toch nog iets meer is dan ‘uiterlijk vertoon’.

V. Als je uit je lichaam treedt, ben je dan in het Hiernamaals?
Klik hier voor het antwoord
A. Het "Hiernamaals" is eigenlijk niet meer, maar ook niet minder, dan een bepaalde staat van bewustzijn. In die zin kun je dus stellen dat de ervaring van een uittreding plaatsvindt in het "Hiernamaals".

V. Je hoort vaak dat iemand ‘verlicht’ is. Wanneer ontvangt iemand "Verlichting".
Klik hier voor het antwoord
A. Eenvoudig gezegd wordt verlichting bereikt door onwetendheid om te zetten in inzicht! "Verlichting" bereiken is het resultaat van een evolutieproces binnen het bewustzijn. Iets dat je uiteindelijk bereikt na veel ‘bloed, zweet, tranen’ en de ervaring van duizenden incarnaties op aarde. Het is een bepaalde staat van beheersing en het hebben van inzicht. De snelste weg naar "Verlichting" is een intelligente, onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid. Technisch gesproken vindt er een transformatie c.q. samensmelting plaats van de behaalde (regenboog) kleuren, bewustzijnsgraden. Door een omgekeerde prismawerking smelten de kleuren ineen en worden wit licht. Door de magnetische wet van aantrekking vindt er afstemming plaats met het witte Licht van de Ziel. Het is dan het Licht van de Ziel dat ons bewustzijn vanaf dat moment verlicht. In beide Staya Erusa films wordt dit proces uitgelegd.

V. In de hoop dat ik mijn vraag duidelijk verwoord: Kan het gebeuren dat meerdere zielen reïncarneren in één mens als deze wordt geboren?
Klik hier voor het antwoord
A. Het antwoord hierop is Nee. Een lichaam is altijd afgestemd op een individueel bewustzijn. Wel kan het, in zeer, zéér zeldzame gevallen, dat iemand ‘bezeten’ wordt door een astrale vorm die aanspraak probeert te maken op een lichaam. Ook kunnen zich binnen het 'denken', persoonlijkheden van vorige (eigen) incarnaties manifesteren. Deze beide voorbeelden hebben echter altijd een bepaalde reden en zijn te complex om dit in één antwoord samen te vatten.

V. Kun je contact met iemands ziel hebben die een tijd geleden overleden is, maar ondertussen ook al geïncarneerd is?
Klik hier voor het antwoord
A. Ja dat kan! De gemiddelde duur dat iemand opnieuw geboren wordt ligt tussen de één en vijfhonderd jaar, of nog langer. Een nieuwe geboorte is altijd een nieuw begin terwijl de ‘oude’ vorm van het leven daarvóór verder leeft in de astrale sferen. Op deze manier zijn we dus allemaal vele ‘persoonlijkheden’ in het Hiernamaals afkomstig van hetzelfde bewustzijn. Tót het moment dat we het bewustzijn hebben bereikt waarin we de som zijn van al onze aardse levens. Op dat moment zijn we ons van al die eerdere levens bewust en hebben de beheersing en kennis van elke ervaring. Een beleving en beheersing van duizenden levens!

De individuele persoonlijkheden (eerdere levens) die verblijven in de astrale sferen kunnen dan gaan ‘oplossen’. Hoelang dit proces duurt hangt af van de aandacht/ energie die er nog (soms door anderen) aan wordt gegeven. De astrale persoonlijkheid van Jezus is bijvoorbeeld nog steeds aanwezig in deze sferen terwijl Hijzelf hiermee al lang niet meer verbonden is. Contact met deze astrale projectie berust daarom -zoals vele gemeende buitenzintuiglijke contacten- op illusie.

V. Jullie spreken over reïncarnatie, hoe kan het dan dat wij ons niets van vorige levens kunnen herinneren?
Klik hier voor het antwoord
A. Dit komt omdat ons bewustzijn nog te kampen heeft met grote beperkingen op het gebied van inzicht. We leren, als het goed is, ieder leven steeds weer opnieuw waardoor we steeds meer uitbreiding van bewustzijn ondergaan.

Naarmate we evolueren neemt ook de continuïteit van het bewustzijn toe. Tot aan het moment dat we de vijfde grote bewustzijnsverruiming hebben behaald. Op dat moment zijn ook de beperkingen van leven en dood voorgoed opgeheven. Op dat moment "Bén" je de som van al je levens en kun je deze ook allemaal herinneren. Maar dat is iets wat op dat moment dan geen enkele waarde meer heeft.

V. Wie of wat bepaalt in welke sfeer je terecht komt na het overgaan? Is het zo dat wanneer je in de zevende sfeer zit, je vervolgens niet meer reïncarneert?
Klik hier voor het antwoord
A. Je eigen niveau van bewustzijn bepaalt in welke sfeer of laag je terecht komt. Dit werkt d.m.v. magnetische afstemming. De sferen zijn opgebouwd uit de gedachten van hen die er leven. Je creëert dus je eigen werkelijkheid. Iemand die verblijft in de zevende sfeer heeft doorgaans al een ver gevorderd en ruim bewustzijn ontwikkeld. Vanuit de zevende sfeer wordt je tenminste nog één keer geboren om op aarde de 5e inwijding te nemen. Daarna ben je naar aardse maatstaven “volledig bewust” en beheers je de frequenties van leven en dood. De illusie van de dood is dan niet meer aan de orde en je hoeft ook niet meer te overlijden. Sommige mensen in de zevende sfeer hebben echter nog meerdere levens te gaan voordat ze die graad bereiken. Het ligt ook aan de taak die je hebt.

V. Als men overgaat naar de sferen kan men daar – volgens zeggen en schrijven - andere zielsverwanten (ouders, geliefden) in hun zielsvorm ontmoeten, ja zelfs opgewacht en geholpen worden door hen? Wat nu als zo'n ziel intussen 'gereïncarneerd' is en niet meer in de sferen vertoefd? Kan iemand als ziel een dubbel bestaan vorm en inhoud geven op aarde en in de sferen? Kortom, wat kun je op dat punt daar verwachten?
Klik hier voor het antwoord
A. Afhankelijk van het niveau van bewustzijn is het inderdaad mogelijk, en heel vaak ook het geval, om na het overlijden de eerder overleden dierbaren weer ontmoeten. Sommige van hen zijn er zelfs al op het moment dat je overlijdt om je verder te helpen. Anderen kun je later weer ontmoeten. Ook al heeft er vanuit het Bewustzijn alweer een nieuwe incarnatie op aarde plaatsgevonden, dan nog kun je de dierbaren blijven ontmoeten en je leven bij en/ of met hen verder voortzetten. De ‘oude persoonlijkheid’ blijft n.l. in de sferen een eigen leven leiden net zolang totdat het Bewustzijn (zie films) haar aardse cyclus, van reïncarnatie heeft afgerond. Een nieuwe geboorte op aarde is daarom altijd een nieuwe persoonlijkheid, weliswaar met de benodigde bagage maar ook de kwaliteiten van eerdere levens. Een nieuwe geboorte heeft ook altijd een autonoom denkvermogen dat in vrije wil met de betreffende ‘bagage en kwaliteiten’ om kan gaan, of leert omgaan. Er zijn vanuit de Ziel en het Bewustzijn dan ook al duizenden persoonlijkheden voortgekomen die allemaal nog steeds in de astrale wereld verblijven. Vanaf een bepaald niveau van bewustzijn kan de persoonlijkheid van ‘ons vorige leven’ óók onze Geestelijke begeleider zijn.

V. In welke sferen is er nog sprake van emotie, m.b.t. het leven op aarde.
Klik hier voor het antwoord
A. Emotie is in het kort gezegd een 'gebrek' aan inzicht. Een gebrek ook aan beheersing van de verschillende lichamen: fysiek, astraal en mentaal. In alle zeven astrale sferen is daarom nog sprake van emotie. Zie het als een piramide die de zeven sferen symboliseert. Onderaan is er sprake van ruime emotie en naarmate je steeds hoger komt wordt dit minimaal.

© 2007 Staya Erusa. All rights reserved.